مدیر عامل کانون و مسجد توحید 

مهندس حمیدرضا عسگریان


۰۹۱۲۸۲۳۸۱۸۷